Polski

Polski (PL)

Szukaj
ZiKE Labs: profesjonalne rozwiązania dystrybucji sygnału audio
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem http://shop.zikelabs.pl/ (zwany dalej: „Sklep internetowy”).
 2. Sklep internetowy, jest prowadzony przez spółkę ZiKE Labs sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105), przy ul. Tadeusza BOYA-Żeleńskiego nr 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609162, NIP: 8133719094, REGON: 364042090, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł  (zwana dalej: „ZiKE Labs”).
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

        1) adres pocztowy: 36-002 Jasionka 954E, Polska;

        2) numer telefonu: 790 690 618; 

        3) adres poczty elektronicznej: shop@zikelabs.pl

 1. Regulamin Sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej http://shop.zikelabs.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 2. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://shop.zikelabs.pl/ przez ZiKE Labs;
 4. Sprzedawca - spółka ZiKE Labs sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-105), przy ul. Tadeusza BOYA-Żeleńskiego nr 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy  w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609162, NIP: 8133719094, REGON: 364042090, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł;
 5. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym  konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i równieżurządzeniach mobilnych.
 6. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 4.2.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposob:

  1) Przelew bezpośrednio na konto bankowe sprzedawcy (przelew tradycyjny) na konto:

  Odbiorca: ZiKE Labs Sp. z o.o., w Rzeszowie (35-105), przy ul. Tadeusza BOYA-Żeleńskiego nr 25

  Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

  Numer konta bankowego PLN: 40 1090 2750 0000 0001 3285 3167

  Numer konta bankowego EURO: PL71 1090 2750 0000 0001 3286 5413

  Kod SWIFT Banku: WBKPPLPP

   

  2) Przelew na konto sprzedawcy za pośrednictwem operatora transakcji Przelewy24: e-przelew oraz płatność kartą 

  Wysyłka towaru nastąpi po otrzymaniu informacji e-mail od operatora Przelewy24 informacji e-mail o dokonanej przez Klienta płatności. 

2. Po złożeniu zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności tzn. na Przelewy24.

3. W przypadku wyboru opłaty przelewem bezpośrednio na konto sprzedawcy, otrzymuje on drogą poczty elektronicznej (e-mail) dokument do opłaty z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu ZiKE Labs zamówienie jest przekazywane do realizacji.

4. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych: Przelewy24

5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 4, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń.

 

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego i wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: Kurier DPD.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie ZiKE Labs. 
 6. Koszty dostarczenia Towaru, które, oprócz ceny za Towar, ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 7. W przypadku odbioru osobistego towaru z miejsca innego niż siedziba sprzedającego, koszty dostarczenia tego towaru w inne miejsce niż siedziba sprzedającego w całości pokrywa Klient.
 8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ZiKE Labs sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954E, Polska. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy shop@zikelabs.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 ust. 1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Klientowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta).
 5. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta dokonana płatność za towar zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

6) których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone  z innymi rzeczami;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

9) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

10) której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

12) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§ 8 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:

1) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i następne. Kodeksu Cywilnego),

2) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

3) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

4) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.;

5) Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ZiKE Labs sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954E, Polska lub poprzez e-mail na adres shop@zikelabs.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniupostępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych SądówKonsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9 Zasady publikowania opinii

 1. Każdy Klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego dostępne na stronie http://shop.zikelabs.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://shop.zikelabs.pl/regulamin
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2022.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl